สารป้องกันกำจัดโรคพืช ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ไม่ให้เป็นอันตรายต่อพืชปลูก รวมถึงออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเมื่อพืชที่ปลูกติดเชื้อไปแล้ว เพื่อให้พืชยังให้ผลผลิตตามที่เกษตรกรต้องการได้