ฮิวมิค พลัส 1ลิตรx12
160.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฮิวมิก-พลัส  เป็นสารอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายโดยขบวนการฮิวมิฟิเคชั่น (Humification Process) ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ใบ สามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารผ่านเซลล์พืชไปยังส่วนต่างๆได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มการสังเคราะห์เอนไซม์ กรดนวิคลีอิค กรดอะมิโน ธาตุอาหารและฮอร์โมนต่างๆ จึงสามารถช่วนในการเจริญเติบโตของพืชในด้านต่างๆเช่น การงอกของเมล็ด การเกิดราก การแตกตาดอก ยอด กิ่งข้างและขนาดของลำต้น กิ่ง ใบ และผล

ประโยชน์ : ฮิวมิค-พลัส

  • ช่วยในการแตกรากใหม่ และการงอกของเมล็ด
  • เพิ่มประสทิธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุในดินของพืช ลดการระเหยของน้ำในดิน
  • ปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตแก่พืช
  • ช่วยการสะสมอาหาร ขยายหัวใต้ดิน

วิธีใช้ : ฮิวมิก-พลัส

  • นาข้าว ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น การแตกราก ขยายกอ ใช้ 10-20ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร
  • พืชไร่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พืชตระกูลถั่ว ใช้ 10-20ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร
  • พืชสวน และพืชผัก ใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร
  • ชุบท่อนพันธุ์อ้อย มันสำปะหลัง ใช้ 300-200ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร
  • ราดดิน เพื่อเพิ่มความร่วนซุย ส่งเสริมการเจริญเติบโต ใช้ 1,000ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร