อามูเร่ 300 อีซี (Armure 300 EC) 250ซีซีx40
460.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% W/V EC (Difenoconazole + Propiconazole)
กลุ่มสารเคมี : Triazole
 

ประโยชน์ : ป้องกันโรคข้าวได้หลายชนิด อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ปราศจากโรค มีฤทธิ์ในทางดูดซึม ต้นเขียว เมล็ดใส ใบไม่ผุ ใช้อามูเร่เสมอ

วิธีใช้ :

ข้าว โรคกาบใบแห้ง (Sheath blight) ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk ใช้อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค พ่นครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์ ระยะฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต(PHI) 28 วัน
ข้าวโพด โรคราสนิม (Paccinia polysora) ใช้อัตรา 15-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคติดต่อกันทุก 7 วัน ระยะฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต(PHI) 14 วัน