ซุปเปอร์โฟนิวดอล10 100ซีซีx50(x2)
37.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 10% W/V (cypermethrin)
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
     
คุณสมบัติ :
ใช้เพื่อกำจัดแมลงคลาน และ แมลงบิน เช่น แมลงสาบ มด แมลงวัน และยุง
 
วิธีใช้ และ อัตราการใช้ 
 
ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 
สำหรับแมลงคลาน ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 50 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 50 ส่วน)  ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ภายใน และ ภายนอก อาคาร โดยฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
 
สำหรับแมลงบิน ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 25 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 25 ส่วน) ฉีดพ่นตาแหล่งเกาะพักของแมลงภายในและภายนอกอาคาร  โดยฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
 
อัตราการใช้ : ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 25 และ 1 : 50