ดาราโซน 5ลิตรx4
520.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V (Paraquat Dichloride)
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
 

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ดังนี้ ข้าวโพด วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย และหญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น โคกกระสุน ผักโขม ผักเบี้ยใหญ่ และตีนตุ๊กแก  พื้นที่ที่ไม่มีการปลูกพืช วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าโขย่ง หญ้าดอกขาว หญ้าตีนกา และหญ้าปากควาย วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปลาบ ผักโขมหิน ผักโขมและผักเบี้ยหิน วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู สวนปาล์ม วัชพืชประเภทใแคบ เช่น ปาล์มวัชพืช หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าขจรจบดอกเหลือง หญ้าไข่เหาหลวง และหญ้าตีนนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้าบาง สาบม่วง ผักปลาบ และสอึก 

วิธีใช้ : ใช้ 450 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 112.5 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นบนวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 20-30 เซนติเมตร