การเปิดร้านจำหน่ายเคมีเกษตร

 

     ผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายต้องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และ พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518       

 หน้าที่ผู้ประกอบการร้านค้า 

1. ผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย ต้องมีใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตรในการขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
2. ผู้ใดขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
( วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในปี 2547 มี 96 ชนิด มีชื่อสามัญ เช่น methamidophos endosulfan และ parathion methyl เป็นต้น ) 
3. ร่วมมือกับภาครัฐ โดยซื้อสินค้าจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งจัดสถานที่เก็บสารเคมี อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. ผู้ขายสารเคมีทุกราย ต้องมีใบประกาศนียบัตรของกรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายสามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได้ 
5. ทุกครั้งที่ขายสารเคมี ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช ต้องให้ข้อมูลตามฉลากที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง หรือใช้ภาษาที่เกษตรกรเข้าใจง่าย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม     

 การขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตวัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช 

       หลักฐานผู้ประกอบการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย 
4. สำเนาใบประกาศอบรมวัตถุอันตราย 
ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตร 
5. แบบคำขอ วอ.ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ตั้งของกิจการ
(ต้องเซ้นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ) 

      หลักฐานผู้ประกอบการขายปุ๋ยเคมีหรือมีไว้ขาย 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย 
4. แบบคำขอ ปค.
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ตั้งของกิจการ
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ ) 
     หลักฐานผู้ประกอบการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 
เลขที่สถานประกอบการค้าต้องตรงกับร้านที่ขาย 
4. แบบคำขอ พพ.
ขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ตั้งของกิจการ
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ ) 

    สหกรณ์ 
1. ใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์ 
2. หนังสือรับรองผู้มีอำนาจลงนาม 
3. สำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ 
4. สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
5. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ชุด 
6. หนังสือรับรองสถานที่ตั้งสหกรณ์ 
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ ) 

นิติบุคล 
1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หจก. 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. 
ผู้มีอำนาจลงนาม 
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ 
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 
-หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ชุด - สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 
( ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ ) 

                            ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทุกปีที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร 
ปุ๋ยเคมี 100 บาท / ฉบับ / ปี 
พันธุ์พืช 100 บาท / ฉบับ / ปี 
วัตถุอันตราย 500 บาท / ฉบับ / ปี 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแต่ละเขตสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร พื้นที่ดูแลแต่ละจังหวัด

1 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง 053-261822-25,น่าน พะเยา แพร่ เชียงราย 01-7646899 

2 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก 055-311305, เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร 01-8869120

 3 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม 043-241286-7, มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย ชัยภูมิ 01-9277282 อุดรธานี หนองบัวลำพู เลย

 4 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ 045-202190, มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 01-2661412 สุรินทร์ อำนาจเจริญ

 5 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 5 กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท 056-413044,กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ 01-6800454 เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรปราการ อุทัยธานี สมุทรสงคราม

 6 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 039-397134-5, ปราจีนบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 01-6612058

 7 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 077-259445-6, ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ชุมพร 09-9561188

 8 สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 8 สงขลา ปัตตานี พัทลุง ตรัง สตูล 074-212928,นราธิวาส ยะลา 01-7334736

 

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่  หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ

* www.doa.go.th

* สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร

Tel: 02-9406573 Fax: 02-5798535