โทฟ (ไซม็อกซานิล+แมนโคเซป/ตัวเดียวกับเคอร์เซท-เอ็ม8) 500กรัมx12

1/03/2017 13:57 เมื่อ 1/03/2017 เข้าชม 3814 | ตอบ 3
 
โทฟ (ไซม็อกซานิล+แมนโคเซป/ตัวเดียวกับเคอร์เซท-เอ็ม8) 500กรัมx12
 
 • ราคาพิเศษ : 255.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บ.ฟาร์มโพรเทคชั่น จำกัด
 • รุ่น : 500กรัมx12
 • สินค้ามีรายการ 5ลัง/10ลัง กรุณาสอบถามราคาพิเศษ
  สารสามัญ : ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ (Cymoxanil +Mancozeb)
  รายละเอียด คณุสมบัติอัตรา และ วธิกีารใช ้:
  ประโยชน ์: ใชใ้นการป้องกนักําจดั โรคใบไหม ้(lateblight) ในมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อราPhytophthorainfestans De Bary

  วธิใีช ้: ใชอ้ตัรา 50-60 กรมั ต่อน้ำ20 ลติร อตัราการใชน้้ำ160 ลิตรต่อไร่พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน

  วิธีการเก็บรกัษา : ต้องเก็บ โทฟ ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นและมีฉลากติดอยู่สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น หา่งจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

  คาํเตอืน : โทฟ เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้งอกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

   
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

อานนท์
ยาตัวนี้ ราน้ำค้าง ดื่อยาไหมครับ 
 
อานนท์ [49.0.113.xxx] เมื่อ 18/03/2014 09:18
2
อ้างอิง

ณรงค์ฤทธิ์
แปดรี้วหาซื้อไดที่ไหนบ้างครับ ใช้แล้วรู้สึกดีกว่า เคอเซตเอ็ม
 
ณรงค์ฤทธิ์ [125.27.9.xxx] เมื่อ 18/03/2014 16:04
3
อ้างอิง

สวนแม่น้ำผึ้ง
 ปากช่อง นครราชสีมา ใครขายอยู่ครับ
 
สวนแม่น้ำผึ้ง [110.168.232.xxx] เมื่อ 4/03/2016 15:00
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :