สินค้า

ผักสายพันธุ์ทั่วไป (OP)
ผักสายพันธุ์ทั่วไป (OP)
พันธุ์ผสมเปิด  (open pollinated variety)

 
: คือ
 พันธุ์ที่มีลักษณะพันธุกรรม เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน อาจเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกทั่วไป หรือได้รับการคัดเลือกพันธุ์ โดยเลือก ต้นที่ดี จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์มาขยายพันธุ์โดยเปิด โอกาสให้มีการผสมเกสร อย่างอิสระ หรือผสม ข้ามแบบสุ่ม มีการควบคุมการถ่ายละอองเกสร ไม่ให้มีการผสมข้ามพันธุ์อื่น
 
**ท่านลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์แบบซอง ผักสายพันธุ์ทั่วไป(OP) ให้แจ้งรายการและรหัสสินค้าตัวนั้นๆ 
รหัสสินค้า OP1 - OP100