สินค้า

ผักสายพันธุ์ลูกผสม (F-1 HYBRID)

ผักซองลูกผสม(F1)
พันธุ์ลูกผสม (hybrid variety)

: คือ พันธุ์ที่เป็นลูกชั่วแรก ซึ่งได้จากการผสมข้าม ระหว่างพันธุ์ที่มีพื้นฐาน ทางพันธุกรรมแตกต่างกัน เช่น ผลผลิตสูง ต้านทานโรค และแมลง อัตราความงอกสูง คุณภาพผลผลิตสูงสม่ำเสมอ 

**ท่านลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์แบบซอง ผักสายพันธุ์ลูกผสม 
(F1-Hybridให้แจ้งรายการและรหัสสินค้าตัวนั้นๆ 
รหัสสินค้า F1-201 ถึง F1-248